GDPR - AB-Hem
 • GDPR

 • GDPR

Hantering av personuppgifter

Så här hanterar vi våra hyresgästers personuppgifter

AB-hem är personuppgiftsansvariga för behandling av hyresgästers personuppgifter. Denna information beskriver hur AB-hem behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Informationen gäller dig som bor i någon av våra bostäder antingen som kontraktsinnehavare, medboende, andrahandshyresgäst eller på annat vis är del av ett kontrakt.

Personuppgiftsansvarig

AB-hem är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att AB-hem skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

AB-hem samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för hyresförhållandet. Vi behandlar även personuppgifter du lämnar till oss när du gör en serviceanmälan. Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från andra parter. Personuppgifterna kan komma att hämtas in från referenser och tidigare hyresvärdar, kommuner och myndigheter, kreditupplysningsbolag och i vissa fall från andra hyresvärdar om AB-hem köper en fastighet där du har varit hyresgäst.
Vi kan också behöva inhämta dina personuppgifter genom offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra interna rutiner för behandling av sådana personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:

 • Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress)
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
 • Utredning vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning
 • Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
 • Uppgifter rörande återvinningskort
 • Förbrukning av värme, varmvatten, el och temperatur
 • Autogiro och betalningsreferenser
 • Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi behandlar information om dig som hyresgäst så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna insamlats för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av AB-hem. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan behöva lämnas till försäkringsbolag, bostadsförmedling, jourfirma och entreprenörer samt samarbetspartner som utför reparation, underhåll och service i din fastighet samt inkasso- och kreditupplysningsbolag.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifterna komma att lämnas till köpare av fastigheten.